Okrašlovací spolek města Dobříše

Okrašlovací spolek v Dobříši byl založen 21. listopadu 1904 (viz. Zakladatelská listina). Jeho činnost, byla prvořadě určena z důvodů zvelebování města Dobříše a jeho okolí. Po mnoha letech však byla činnost přerušena 2.světovou válkou! Mocenským vniknutím nacistické doktríny, vedené Adolfem Hitlerem, člověkem nepřející slovanským národům,které se nepodobají germánské rase, byla proto činnost zakázána! Až po válečném údobí byl Okrašlovací spolek sice obnoven, ale opětně činnost byla ukončena rokem 1948! Tentokráte nejen cizácká, (leninsko-stalinská) doktrína si tohoto zákazu vynutila, ale také k takovémuto zákazu se připojila i papouškovitě posluhující KSČ ! A tak byla, tato vlastenecká činnost (a to se týkalo v celém našem národě) opět umlčena !!!

.....tudíž se zákazem přišla doba NÁRODNÍ FRONTY (řízená a vedená ideologii pod vládnoucí stranou KSČ), která soustřeďovala i další organizace až do příchodu té „sametové revoluce“17. 11. 1 9 8 9 , . . . . kdy a právě v době celorepublikového cítění o nadcházející svobodě, po době vedené „totalistickým"- politickým programem KSČ, byla tak dána, „zelená“ k opětnému obnovování vlasteneckým spolkům, tehdejším režimem zakázaných ! A právě takovýto vlastenecký Okrašlovací spolek byl i v našem městě Dobříši.

A tak hned po roce 1989 se sešel přípravný výbor a Okrašlovací spolek města Dobříše byl znovu obnoven! Nové stanovy sepsal Petr Gašpar a již 14.6.1990 byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR. Bohužel tehdejším přípravným výborem zůstalo jen a jen u obnovení, ale další akce tomuto spolku náležející se však nekonaly ! Až ku konci roku 1993,na popud ředitele Městského kulturního střediska p. Pavla Bodora a vyslyšení žádosti pí učitelky Skalníkové (2. ZŠ) ,byl osloven a požádán k opětovné činnosti v našem městě a tak díky dalším jeho přátelům a přívržencům, bylo možno započít. A tak nutným, osobním finančním darem 300,- Kč (Pavla Bodora, Evy Jarolímkové, Jana Hájka, P. ing. Viktora Frýdla, MUDr Heleny Kukalové, manž. Dagmar a Františka Kastnerových, Mirka Procházky a Zorky Rysové),se umožnilo k potřebným administrativním výdajům, zhotovení razítka, výtisk členských legitimací, aby pak mohl, tento Okrašlovací spolek mohl započít svoji činnost!

Okrašlovací spolek má své sídlo v Kulturním domě. Větší měrou se scházíme v šatně herců, tj. zadní vchod do KD (DISK).

Spolek tudíž v tomto kulturním domě koná převážně kulturní akce a i v dalších činností t.j. : ekologie, památkářské a historické a v otázce protidrogové, církevní se určitě také podílí potřebám našeho města, které se může hrdě zařadit mezi ta města, kde lidová kultura není občanům lhostejná ! Pokud se chcete i Vy zapojit k této činnosti a tím pomoci jak našemu spolku, ale i městu, kde žijeme, vyhledejte nás a to nejlépe každou první středu v měsíci na našich výborových schůzí, kde rádi přijímáme i názory Vás dalších, kdož chcete svoji radou, či pomocí být jak veřejnosti, tak i našemu spolku vstřícnými, anebo na mailové adrese:

Také však rádi připomínáme, že již rokem 1994 lety jsme započali s oslavou Svátku matek , věnovaným nejen matkám, ale také připomenutí si vlasteneckého cítění k tomuto národu.které však tehdejší režim nechtěl znát Naše aktivita se odrazila také třeba v tom, že jsme dokázali „přivést“ dětem (oproti tehdejší politice, která nutila a tak vnucovala dědu Mráze) dát a vrátit dětem svatého Mikuláše.

Jsme skutečně rádi, že se nám takto podařilo! Obnovovat staré, lidové zvyky! Můžeme v tomto dnu s družinou čertů, andílků zazářit v dětských očí. A po shlédnutí velkolepého ohňostroje ( zase díky firmě VHS- p.Kolaříka) může být pak rozsvícen Vánoční strom, spolu se slavnostní výzdobou našeho města. A i ten malý, živě rostoucí strom, vyrůstající do své dospělosti (aby se stále nemusel kupovat nový), tak rovněž byl zasazen díky naší snaze a ekologickému cítění, kterému se dostalo díky pochopení u tehdejšího pana místostarosty Antonína Honzíka.

Je toho pak mnoho, co Mirek Vlad. Procházka dokázal a to díky s několika málo přívrženců organizovat: Dobříšský Zelenáč a pokročilejší Dobříšský Mazák, pro seniory fotbalisty (nad 40 let) Dobříšský Korbel. Konáme různé akce : Posezení v klubovně - Besedy s našimi sponzory a zajímavými lidmi našeho města. Pochopitelně další aktivity:  Poezie, Videoprojekce z cestování po Evropě a od měsíce října 2005, započal náš spolek uvádět každou poslední neděli společenské kulturní programy "Barevná neděle" . Ovšem ale rádi připomínáme, že na ty kulturní projekty jsme hrdi a tak jsme nemohl Mirek Procházka ani zapomenout na Jazz a chvilky s ním a i na další besedy „ Na kus řeči“.  Také velkým přínosem byla myšlenka Mirka Procházky a jeho sestry Evy Jarolímkové, pokračovat v pořádání  různých nedělních  posezení pro důchodce. A k jejich pobavení navíc s kabaretem, estrádními vložkami a pochopitelně i toho tance pro seniory. Tudíž vznikaly a okopírováním vznikly  další „Barevné neděle“ – „Sousedská posezení“- „Na skleničku“- „Taneční odpoledne“ a do dnešních dnů trvající „Taneční pro pokročilé“

Můžete také pomoci nejen nám, ale také, pokud budete chtít, být též nápomocni k zvelebování prostor kulturního domu, neb so zaslouží, byť víme také, že práce již tak neláká, ovšem opět Mirek Procházka pak mnohde dokázal, že když se chce a jenom nemluví, tak jsou vybudované mnohé potřebnosti nejen pro nás, ale i pro další......!

Jen jedno důležité: všechno činíme zdarma !!! Nesdružujeme proto kolem sebe  ž á d n é  takové „ochotníky“, kteří by se rádi řadili mezi placené, či odměňované !!!!  Nechceme vydělávat, chceme Vám být potřebnými zdarma !.…možná do té doby, než prý bychom měli platit nájemné!? Jó, takové úvahy jsme zaslechli od jednoho ze členů zdejšího Zastupitelstva . Asi skutečně jen proto, že chceme sloužit městu pouze ve svém volném čase a nikdo z našich členů nechce být ano za svoji činnost nikterak finančně honorován !