Kultura

Okrašlovací  spolek  města  Dobříše , Mírové nám  č.p.68, e-mail : okras@seznam.cz

*******************  IČO : 61904805***BÚ : 155056981 / 2600 – GE   *********************

 

Vážený pan

 

MUDr. Stanislav  H o l o b r a d a

starosta města

D o b ř í š                                                                                                         V Dobříši 30. května 2005

 

Vážený pane starosto,

 

 

protože již  z dob  minulých (může dosvědčit  ředitel  Mě kult. střediska p. Bodór) jsem nechával na posouzení můj návrh  o jakési  „přestavbě“ současné budovy kina a nebyl vyslyšen  a tudíž  slouží momentálně a to převážně „kulturnímu“ provozování  pohostinských služeb , proto i dopis Vám.

 

Jsem názoru, že Kino má jediný a  poslední sále, který  lze využívat pro různé přednášky, koncerty, besedy a další  shromáždění  občanů. Určitě  sám víte , že provozování kina je v současné době na ústupu , což lze patřit i v městech jiných.. Jakmile se však přestaví šikmá plocha a pomocí dalšího, nutného zdiva bude i tento sál přestavěn pouze potřebám  K n i h o v n y,  pak  d e f i n i v n ě  skončí

i  poslání této budovy, která v padesátých letech vznikla   rovněž pro nutnou potřebu tohoto města ! Kdož  tuto dobu  nepamatuje, tak  připomenu, že bylo mnoho  brigádnických hodin zapotřebí  ze řad občanů, aby vznikla tato budova. Jen proto, že nebylo dosti finančních prostředků, nemohlo se  v této budově vybudovat ještě dalšího techn. zařízení, aby  sál  byl využit pro potřeby divadelní  a  pod. čin-nosti. Zřejmě proto se pro tyto potřeby „hodila“ a  tudíž  přestavěla  zdejší synagoga ! Navíc do dneš- ních dnů bylo  proinvestováno mnoha financí ( určitě miliónů) a město  tak přišlo nejen o peníze, snad  

i  Židovská obec o synagogu  a  n i k d y   z   n í   „ k u l t u r á k “ ani  synagoga   n e b u d e !!!

Zrovna  tak  by  mohl  dopadnout  sál  Kina!   

 

P r o t o   t u d í ž   m é h o   n á v r h u :

 

Jelikož  za budovou Kina je  velká plocha (směrem k vozovce), bylo by možno vybudovat v těchto místech místnosti další, sloužící pro potřeby  divadelnictví (šatny, hyg. prostory , klubovny a mnoho dalších a pod)  a další  nástavbou nad  střechu , po celém obvodu této budovy,  by mohla být  potom vybudována nejen knihovna, ale i nutné místnosti  pro vedoucí administraci tohoto zařízení a snad by

i v prostorách dolních, v  budoucnosti  další , by se  našlo projektu   pro  konečné  vyřešení  prostor sloužících Městskému  muzeu !  (nemluvě o tom, že by byla také možnost  vybudování  parketu! )

Ovšem  o  tom by  se mohlo diskutovat  pouze s lidmi, kteří za těch mnoha let mají  po této stránce zkušenosti  a  také  ví , kde  město „tlačí bota“, neb za těch  mnoha let tomuto městu „ sloužili“ a tím        mohou  poradit před unáhleným  r o z h o d o v á n í m , ovšem pokud nechceme hledět na přestavěné Kino, ale  pak  jako  pláč, jako hledíme  na současný Kulturním dům, který je(i plakátově) označo-

ván „bývalá synagoga“  . Možná jen a jen proto, že tenkrát (také „radní“) nenechali ( ve své povýše-nosti) mluvit ty, kdož měli představu jak má vyhlížet kulturák , který  však naše město  n e m á  !!!

 

Protože si myslím, že jste odpovědný za vedení Kroniky města, proto věřím, že tento dopis bude do ni založen, aby v budoucnu  mohli občané našeho města  posoudit,  jakého se našlo řešení této záležitosti a co jsme jim zanechali.

 

 

Za  spolek a  s pozdravem                                                                           Mirek Vlad. P r o c h á z k a

                                                                                                        vedoucí kult.sekce