Spolkové záležitosti

                                                                                                                                                               S.Z.  Přísloví ,kap.15- verš 19

                                                                                                               Cesta lenivého jest jako plot

                                                                                                               z trní, ale stezka upřímných jest

                                                                                                                               vydlážděná…..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vážení ,

Věřte, že s hlubokým rozechvěním jsem si právě, když jsem přijel ze svého srubu, přečetl parte mého milého přítele , kamaráda a ještě více Vám všem drahého Tomáše!  Moc a moc citelně a věřte, že se slzami v očích…..

Chtěl bych proto, byť již nejsem ani předsedou zdejšího Okrašlovacího spolku, tímto  Vám kondolovat, ale hlavně vzpomenou, že byl de facto naší čestným členem a plným právem odměněn Cenou Ludvíka Kopáčka .                                                                                                    Proto bylo toto ocenění  právem jemu uděleno, neb jeho zájem o okolí, o své spoluobčany, potírat špatnost a poukazovat na nedobré a to za  všech okolností, byť jemu od momentálně politického dění bohužel nepochopeného, tak to byl on   T O M Á Š  !!!!  Ano,  jako ten Tomáš Guarige Masaryk byl již pro mne znám z doby (alespoň již i pro mne známého z Uranových dolů), když potíral onen bolševický , rudý režim,  což bylo poznamenáno i vězněním !

Věřím proto, že Pán Bůh dá jemu ono potřebné místo  a nám již nezbývá proto již nic jiného, než abychom se chovali tak, že i nás  snad Pán Bůh za naše skutky po právu posoudí  a dá nám společného setkání. Kéž by již v Jeho království nebylo cítit onen rudý, bolševický režim, ono tmářství, které nakazí  zlem a lakotností  mnohé a mnohé lidstvo a tím je pro ně naprosto zbytečného pocitu, že je pak přáno dobra všem lidem dobré vůle, kam krávě i Tomáš  zcela určitě patřil.

Jsem i s bolem s Vámi a věřte, že se budu snažit z celého srdce udělat vše proto, bych mohl (před dříve již plánovaném zaneprázdnění) být přítomen  při  jeho poslední cestě !

B ů h   s  V á m i  !

                                                                                                za  Okrašlovací spolek  města Dobříš

                                                                                                                   (snad budu moci …?)

                                                                                                                Mirek Vlad.  Procházka