Památky

 

 

*****************************************************************************************************************************

P o k l a d n í    z p r á v a  2004 – 2005  (Valná hromada 23. února 2005 – K.D. Dobříš)

 

 

V den přebírání  pokladního účetnictví  OSD  t.j. 15. května 2004 bylo  pí Tőrőkovou  předáno

Vladimíru  Procházkovi na hotovostním účtu 4 .625, 50 Kč (slovy: čtyři tisíce šest set dvacetět

                                                                                                     korun českých a padesát haléřů).

 

Do dne 23. února 2005 (den konání Valné hromady) bylo do hotovostní pokladny  p ř i j m u t o :

 

:  15.470,- Kč  -  z bankovního účtu – p ř e v o d e m

:       415,- Kč -  vstupné z dětského divadla  „Bublifuk   (26.9.2004)

:    1.735,- Kč -  vstupné divadlo „Dezertér z Volšan“  (26.12.2004)

:    2.000,- Kč – sponzorský dar fa Nikelfeld  (30.12.2004)

:    1.325,- Kč -  vstupné divadlo „Dezetér z Volšan“ ( 15. a 31. ledna  2005)

==========

   20.945,- Kč    c e l k e m     za rok 2004  (15. 5   -   31.12)

     1.307,- Kč  - příjem od poč.roku 2005 do 23. 2. 2005 (vstupné na divadlo „Dezertér z Volšan“)

=========

  22.252,- Kč    c e l k e m – příjmová část

=========

 

 

 

Na straně   v ý d a j ů  a to počínaje 15. 5 - 31. 12.  2004  bylo celkově zaznamenáno: 21.858,50 Kč

                                   a  od  počátku roku 2005 do  23. 2. 2005 - (Valná hromada OSD) :  883,-    Kč

                                                                                                                                       ===========

                                                                                     výdajová část    c e l k e m   :      22.741,50 Kč

                                                                                                                                        ==========

 

 

R e k a p i t u l a c e :        počinek 15.května 2004 :     4.625.50 Kč

                                                                                        19.850,-   Kč      p ř í j e m  do 31.12.2004

                                                                                     -  21.858,50 Kč     v ý d a j            dtto

                                                                                      ================================

                                                                                           2.617,-   Kč    c e l k e m  k 31. 12 .2004

                                                                                       ===============================

 

                                              počinek 1. ledna  2005 :      2.617,-  Kč

                                                                                          1.325,- Kč     příjem (divadla) do 23.2.2005

                                                                                        -    883,- Kč     v ý d a j               dtto

                                                                                       ================================

                                                                                          3.041,- Kč    c e l k e m  k 23. únoru 2005

                                                                                       ================================

 

Výdajové účty    z a l o ž e n y   a  u  shora  uváděných  celkových  fin.ukazatelů je strojového

a  tím dokladového záznamu  u l o ž e n o    v   pokladních   účtech.

 

 

                                                                        zpracoval                 M. Vladimír   P r o c h á z k a  

*******************************************************************************************************************************

 

P o k l a d n í    z p r á v a    2005 – 2006    (Valná hromada  8. února 2006  Dobříš)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

Při konání valné hromady Okrašlovacího spolku se předkládá tato pokladní zpráva :

 

Na straně příjmu:  (H o t o v o s t n í   pokladní kniha)

 

                                  3.041,- Kč   převod (počinek) z minulého období

                                  1.000,- Kč   sponzorský peněžní dar „Jarolínek“

                                23.000,- Kč  finanční podpora Mě Ú Dobříš

                                  1.650,- Kč  startovné (mužstvo „Konšelé“- Dobříšský Korbel)

                                  3.293,- Kč vstupné za akce (divadlo, besedy, večery apod.)

                                     500,- Kč  vstupné 5.února“Barevná neděle“P

                                32.984,- Kč       c e l k e m

                              ====================

 

Na  straně vydání :

 

-30.728,40  Kč

  •  979,20  Kč   (odcizení a ztráta za vloupání ze dne 2.7.2005)
  •  221,80  Kč   (dohledaný  doklad ze dne 23.6.2006 – Penny)

                             ======================

                              -31.929,40           c e l k e m

 

 P ř e v o d    do  příštího  období činí v hotovostní pokladně   =1 .054,60 Kč

                                                                                                           ========

( slovy: Jeden tisíc padesát čtyři  korun, šedesát haléřů)

 

 

             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Na  straně  bezhotovostního  účtu vedeného u  GE Money Bank  ke dni 31. ledna 2006

pod  č.:  CZ5706000/15506981 je konečný stav(souhlasný dle výpisu=6. 153,80 Kč

                                                                                                                    =========

 

Správnost tohoto  účtu a tím  i jeho vedení lze kontrolovat  na výpisech, které jsou měsíčně zakládány  v administrativním vedení  při  dokladech o hotovostním   ú č e t n i c t v í

a to do této doby a dle   rozhodnutí  minulého výboru zvoleném na valné hromadě spolkne dne 23. února 2005.

 

Za  správnost této zprávy o finančním hospodaření předkládá spolku:

 

                                                                                                Vladimír  P r o c h á z k a  v.r.

 

Po valné hromadě bylo rozhodnuto převést  v e š k e r é  jmění na  skupinu DISK !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V á ž e n í ,

 

 

                     tímto dopisem bych Vás rád požádal o službu nejen nám, ale ona je to vlastně i služba             pro město. Mluvím zde o kulturní činnosti Okrašlovacího spolku, respektive o devátém  ročníku fotbalového turnaje Dobříšský korbel pořádaného v rámci akce „Posvícenský Dobříšák“.Turnaj se koná 13. října v sobotu.

 

Jelikož jsme neziskovou organizací, žádáme Vás tímto o následující:

Turnaj se bude konat na sportovním areálu „U Školy“ a  je pořádaný  také pro širokou veřejnost

 a tudíž pro obyvatele tohoto města. Ptám se tedy, zdalipak by město nemohlo poskytnout příspěvek, či dokonce by se turnaj mohl odehrát, aniž by jsme museli platit  pronájem?

 

Turnaj se každoročně hraje v rámci posvícení. A správné posvícení je také provázeno občerstvením,

ale na to již nemáme ještě potřebnou stále financí a tak i v těchto místech se ptáme , zda by nebylo možno poskytnout finanční částku. Můžeme sdělit, že náš celkový  rozpočet pro tuto akci se odha- duje asi  do  výše  7.000,-Kč a prozatím můžeme počítat s 5.000,-Kč . Proto  tudíž  naše prosba o sponzorství a  možná  bude i nápomocna ku štěstí mužstvu, které je složeno (jako i v minulých letech) ze zástupců pracovníků Mě Ú Dobříš ( vedoucí  p. Modlík) a snad již také proto i my může- me doufat, že některý z těchto výše popsaných bodů ( naší prosby) bude vyřízen kladně.

 

 

 

 

Za Okrašlovací spolek s pozdravem                                                    Jiří   Ř e h k a

                                                                                                              ředitel turnaje

                                                                                                a vedoucí sekce těl. postižených