Kulturní aktivity Okrašlovacího spolku

Již v samotném názvu je zcela zřejmá činnost pro ty členy našeho spolku,  že se chtějí svou činností  podílet i k pobavení veřejnosti a pak v této činnosti také přispívají  k okrášlení svého duchovna nutného pro kulturně- společenské soužití  naší veřejnosti. Proto, v dobách, dávno již od nás vzdálených a to při uvědomování co lze označit kulturností našeho národa, se pak právě (i z historického hlediska) v tomto konání může spatřovat přímo nutnost pro vznikání takovýchto vlasteneckých spolků. Proto na prvém místě je i tato naše aktivita, která dokládá kulturnost národa a je,  vedle ekologické pomoci, či udržování historických památek našeho města, rovněž    n u t n o u !

Proto s minulostním totalitním režimem toužící po  mocenství, nemohla ani být  tato vlasteneckost dřívějším „bolševismem“ vítána! Spíše  zakazována! A tak tomu bylo již po dvakráte ! ( období II. svět. války a ještě po roce 1948-1989)  Vždyť  Okrašlovací spolky se  přece pojí s myšlenkami Tomáše Garrigua  MASARYKA - zakladatele státu.

JE PROTO UŽ NA NÁS SAMOTNÝCH, JAKÝ POSTOJ K TAKOVÉMUTO SPOLKU ZAUJMEME A TO HLAVNĚ K RŮSTU O JEHO NUTNOSTI !