110 let OSD → 110 stromů pro Dobříš

25.2.2016 - Brodecká alej - špatně ořezané stromy - podání vysvětlení na odboru výst. a živ. prostředí MěÚ
25.2.2016 - Brodecká alej - místní šetření u špatně ořezaných stromů s J. Milnerem od firmy DOKAS
Na místním šetření bylo V. Šprunglovi prakticky ukázáno, kde měly řezy větví probíhat. Po brigádě u několika stromů na začátku Brodecké aleje směrem od Dobříše vznikly po uřezání větví tzv. "věšáky". Ty postupně uschnou a mohou se stát zdrojem poškození stromu v budoucnosti, protože vnitřek stromu zde nebude chráněn borkou. Při správném vedení řezu na větevní kroužek se po čase rána zacelí a je zakryta borkou. Bylo potvrzeno, že ron z odříznutých částí stromu není na závadu. 
J. Milner informoval, že DOKAS byl vyzván městem, aby provedl řezy dle standardů správné péče o stromy. Okrašlovací spolek města Dobříše tedy nebude nedostatek při ořezu větví napravovat. J. Milner nabídl zaslání standardů správné péče o stromy, což bylo zástupcem Okrašlovacího spolku města Dobříše vřele přivítáno.
Výron tekutiny z rány po odříznuté větvi není na závadu a ani nesvědčí o nevhodném termínu provádění zásahu
J. Milner ukazuje správnou pozici řezu, kde ještě postupně dojde k zacelení rány borkou
13.2.2016 - 6. brigáda při čištění Brodecké aleje od náletů a odpadků
V sobotu 13.2.2016 jsme na Brodecké cestě měli zatím poslední brigádu - jednak jsme se dostali na konec aleje u zástavby vlastní Dobříše a podle mízy vytékající ze stromů po odřezaných větvích již asi skončilo období vegetačního klidu. Zúčastnilo se celkem 5 dobrovolníků. Oproti původní dohodě se zástupci města z 08/2015 jsme respektovali připomínky kolegů z Okrašlovacího spolku a kolemjdoucích nekácet či nemýtit keře, které byly vzdálené více jak 2 kroky ( cca. 1,5 m ) od krajnice vozovky, i když by tam po jejich odstranění zůstala vzrostlá část aleje. Místy tak zůstala alej s mezilehlými keři.
Dodatečně jsme řešili i 2 připomínky od zástupkyně města, K. Loudové.
1) Hromady větví nedávat tak, aby zasahovaly do komunikace
Vždy jsme se snažili větve ukládat mimo vlastní komunikaci. Při opakovaných brigádách na podzim jsme zjistili, že k pohybům větví a stromů dochází v důsledku větru nebo v důsledku vyřezávání polen některými spoluobčany. Zjištěné spady výřezů do komunikace jsme při brigádách vždy opakovaně řešili. Ale 13.2.2016 jsme se vraceli na místo činu po cca. 2 měsících a prakticky jsme ztratili přehled, co se na místě průběžně dělo. Možná pro příště budeme ještě zachovávat nějaký další domluvený rezervní odstup od kraje komunikace, např. 0,5 m. Možná je problém s určením okraje komunikace - zda je to konec asfaltu nebo nezpevněné krajnice.
2) Ořezy stromů provádět podle standardů. Řez postranních větví se správně provádí na větevní límeček - větevní kroužek, to znamená na rozhraní dřeva větve, kterou řežeme a větve mateřské ( nebo kmene ). 
Za neodborné řezání větví se omlouváme. Měli jsme k dispozici z DOKASu motorovou pilu a s kolegou, co s ní má oprávnění pracovat, jsme se domluvili, že odřízne ze stromů větve, které zasahují do vozovky. Neuvědomil jsem si, že se nejedná o člověka mající nějaké zkušenosti se sadařstvím a příbuznými obory. Snad jsme stromy nijak vážně nepoškodili.
Na brigádě nás překvapilo, že ještě nebyly odvezeny hromady větví z loňských brigád. Dodatečně jsme zjistili, že byl vyčerpán rozpočet na tyto úkony ( odvoz 1. části stál údajně 30.000,- Kč ). I kvůli této informaci jsme po ukončení série brigád při čištění Brodecké aleje zástupcům města navrhli možnosti omezení nákladů na likvidaci vyřezaných stromů a keřů nebo jejich částí. V úvahu připadá jednak nabídnutí dřevaspoluobčanům ( s upozorněním na použití až po vyschnutí ) nebo organizátorům upalování čarodějnic. Množství větví k odvozu by asi významně zmenšila i možnost větve nechávat na místě mezi keři v dostatečné vzdálenosti od vozovky, což by mohl být v budoucnu po jejich degradaci přirozený doplněk povrchové vrstvy zeminy, jestli s tím nejsou jiné problémy ( nebezpečí požáru, šíření dřevokazných hub či hmyzu ).
13.2.2016 - 2. brigáda při doplňování Anenské aleje o jeřáby ptačí
V sobotu 13.2.2016 jsme na Brodecké cestě kopali další díry pro stromy v prolukách stávající aleje. Tentokráte se podařilo připravit další 4 díry. Výkopy jsou dílem jednoho člověka. Všechny díry jsme označili výstražnou páskou a zároveň jsme opravili i toto značení u již dříve provedené. 
Při poslední uvažované brigádě 26.12.2015 se ukázalo, že s výkopy děr pro budoucí stromy jsme začali v proluce aleje, kde má být snad již letos na jaře vjezd na stavební parcelu. Nové díry by již tuto vadu mít neměly.
S ohledem na ochraná pásma vedení VN ( 50 m na obě strany ), vjezdy na stavební parcely a s ohledem na prakticky souběžná vedení místních rozvodů elektriky na sloupech není úplně jasné, kde se nám podaří udělat zbylé díry pro budoucí městem odsouhlasené stromy k doplnění aleje, aby tyto nemusely být v blízké budoucosti káceny. To je potřeba dořešit se zástupci MěÚ.

12.12.2015 - 1. brigáda při doplnění aleje Anenské cesty 

V sobotu 12.12.2015 jsme se konečně dostali k přípravě pro sázení stromů. Na Anenské cestě jsme dostali od města povolení k vysázení celkem 27 jeřábů ptačích. V aleji jsme našli proluku pro 2 stromy 
a pro jeden jsme vykopali jámu velikosti 750x750/500 mm a označili ji výstračnou páskou na kůlech. 
Do týdne bychom měli na místě vykopat ještě další 4 jámy a příští víkend zde vysadit prvních 5 stromů v rámci tohoto projektu. Bude se jednat o jeřáby ptačí s průměrem kmene 12/16 cm, výšky min. 2,50 m se zabudovaným oporným systémem a ochranou proti okusu.

12.12.2015 - místní šetření podél Jalovčího potoka a okolo rybníka Řáhovky 

Další lokalitou, kde snad bude moci spolek i veřejnost v budoucnu sázet v okolí Dobříše stromy a keře je údolí Jalovčího potoka pod rybníkem Řáhovkou. První zmapování možnosti využít okolí téíto vodoteče k sázení je popsáno ve fotodokumentaci z místního šetření 

5.12.2015 - 6. brigáda při čištění Brodecké aleje od náletů a odpadků 

V sobotu 5.12.2015 jsme se po 14-ti dnech na místě sešli opět ve 3 lidech i proto, že V. Šprungl jako organizátor akce do poslední chvíle nemohl potvrdit svoji účast, takže o brigádě vlastně nikdo nevěděl. Jak se ukázalo, chtěl se s vnoučaty zúčastnit i Robert X. Oliverius, ale odpolední termín brigády mu již kolidoval s jiným programem. Pouze s nářadím spolku jsme znovu zastřihávali a ořezávali zeleň zasahující do vzdálenosti cca. 1,50 m od okraje asfaltu silnice opět pod vedením VN, kde nemohou růst stromy. Zničeníé kleště z minulé brigády zapůjčené z DOKASu nebudeme zřejmě muset platit. Tímto se DOKASu ještě jednou omlouváme a děkujeme.

23.11.2015 - zveřejnění rozsáhlého rozhovoru s Jaromírem Bláhou z Hnutí DUHA

Celý rozhovor je ke stažení zde

21.11.2015 - 5. brigáda při čištění Brodecké aleje od náletů a odpadků 

V sobotu 21.11.2015 jsme se na místě sešli ve 3 lidech i proto, že předešlé dny často pršelo a citelně se ochladilo. Naštěstí počasí celkem vyšlo a měli jsme tak k dispozici nástroje zapůjčené od DOKASu a i kvůli tomu jsme zvládli udělat další cca. 150 m dlouhý úsek. V průběhu prací jsme i přerovnávali hromady větví z předešlých brigád, které do silnice místy zafoukal vítr. Na konci jsme se věnovali sběru odpadků, které jsme podél Brodecké odhalili ( 2 pytle ). Stínem bylo zničení kvalitních kleští na větve jedním mladším kolegou zřejmě v důsledku nechtěného zapáčení při "zakousnutí se" do silnější větve, což bude pro spolek znamenat zřejmě významný výdaj po dohodě s DOKASem.

17.11.2015 - 4. brigáda při čištění Brodecké aleje od náletů a odpadků 

17.11.2015 jsme se posunuli hlavně díky hasičům o kus dále. Prořezali jsme nálety okolo bývalé kafilérie a pokročili jsme až pod stožáry VN. Jsme asi z nejnáročnějšího úseku venku a teď nás již čekají méně zarostlé úseky v rovinatějším terénu.
Po hromadě pochval od korzujících občanů a návštěvníků města jsme 17.11. měli diskuzi s jedním občanem, který si na prováděný zásah stěžoval hlavně kvůli kácení šípků, planých švestek a jeřabinových keřů jako potenciálních zdrojů potravy pro ptáky. Říkal, že již byl za starostou a ten jej odkázal na DOKAS. Informovali jsem jej, že zásah byl konzultovaný s odborem správy majetku města a s odborem životního prostředí MěÚ a jeho cílem je kromě čištění vlastní aleje, kde je, ještě ořezání náletové zeleně v pruhu cca. 1,50 m širokém od kraje komunikace kvůli bezpečnosti. 
Na 4. brigádě nám přišli pomoci i členové sboru dobrovolných hasičů Dobříš. Začali brigádu s cca. hodinovým předstihem a se 6 motorovými pilami udělali pořádný kus práce, ještě než jsme dorazili.
 
Před 11 hodinou byli hasiči odvoláni k strážení znovuobnoveného požáru v Drevníkách. Za pomoc se jim od nás dostalo vřelého poděkování.
Na opuštěné a zarostlé odbočné polní cestě se po odstranění náletové zeleně objevil zárodek černé skládky, který odstraníme v příští etapě
Vpravo je vidět hasiči dohodnutý způsob prořezání náletové zeleně ponechaný průběžně podél cesty, Okrašlovací spolek se i kvůli menší hustotě prořezu náletů a zeleně snažil dál koncentrovat budoucí materiál pro štěpkovač na jenotlivá sběrná místa s možností zaparkování při nakládce bez blokování celé komunikace
 
Na parkovacím místě u bývalé kafilérie a pod ním jsme našli mnoho odpadků. Do budoucna zde zkusíme vyjednat i instalaci naší fotopasti. Kromě majitelů odpadků se zde zřejmě kvůli odlehlosti místa i předávají drogy.
Zřejmě hasiči dali nalezený ochranný disk kola mezi větve stromu pro případného majitele. Pokud tam disk bude i příští týden, přesuneme jej na plot kafilérie, kde již nějaké disky jsou a kde bude obdobně na očích pro případného zájemce 
 
 
 

Mapa se zvýrazněním lokalit uvažovaných v projektu k 6.8.2015

20.8.2015 - Místní šetření se zástupci MěÚ v Brodecké ulici

   Celý text zápisu je k dispozici zde.

Zhodnocení průběhu projektu k 6.8.2015

   Celý text zhodnocení je k dispozici  zde .

Článek o místním šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje

   Celý text včetně fotogalerie je k dispozici  zde .

Projekt pro grant od města na rok 2015

   Celý popis projektu v žádosti o grant najdete zde.